Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna w Broku

Pułtuska 22, 07-306 Brok

 

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Broku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://biblioteka.brok.pl/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Młynarczuk, adres poczty elektronicznej biblioteka@brok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 7457501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:
Nieprzystosowane wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Biblioteki Publicznej w Broku.

Dostosowanie korytarzy:
Przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów:
Nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind:
Brak wind w budynku.

Dostępność pochylni:
Brak pochylni zapewniającej wejście do budynku.

Dostępność platform:
Dostępny schodołaz.

Dostępność toalet:

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak systemu przywoławczego w toaletach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacji głosowych:
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych:
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:
Brak przed budynkiem parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:
Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Biblioteka zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w Bibliotece chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Bibliotece.

Autor: Biblioteka Publiczna w Broku

Informacje

Liczba wyświetleń: 445
Utworzono dnia: 15.03.2021

Historia publikacji

  • 15.03.2021 10:44, Ewa Młynarczuk
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności