Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna w Broku

Pułtuska 22, 07-306 Brok

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Biblioteka Publiczna w Broku ma obowiązek przekazać Państwu informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane osobowe czytelników są w Bibliotece przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Biblioteka Publiczna w Broku przetwarza dane osobowe czytelników w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574) oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068).

Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna w Broku, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 22, 07-306 Brok.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych czytelników i rodziców lub opiekunów prawnych czytelników niepełnoletnich, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, jest zamieszczona poniżej.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych i ich sprostowania.

***

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROKU


Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Czytelników Biblioteki jest Biblioteka Publiczna w Broku:
adres: ul. Pułtuska 22, 07-306 Brok
telefon: 29 745 75 01
e-mail: biblioteka@brok.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Broku pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) p. Mariusz Hałasa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: mariusz.halasa@cbi24.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW

Dane osobowe czytelników (a w przypadku czytelników nieletnich – również ich rodziców) będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych czytelników wewnątrz struktury organizacyjnej Biblioteki Publicznej w Broku będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe czytelników będą przechowywane przez Bibliotekę Publiczną w Broku przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW

Biblioteka Publiczna w Broku może przetwarzać dane osobowe czytelników, w szczególności:


1. dane identyfikacyjne, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, itp. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574))
2. kategorie czytelników – uczący się, pracujący, pozostali (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068))
3. dane identyfikacyjne rodziców lub opiekunów niepełnoletnich czytelników, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery PESEL (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574))
4. Informacje o bieżących wypożyczeniach i historia wypożyczeń (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574))


PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych , opisanych w rubryce 1-4 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z zasobów Biblioteki Publicznej w Broku.

Informacje

Liczba wyświetleń: 38
Utworzono dnia: 10.02.2021

Historia publikacji

  • 10.02.2021 12:50, Ewa Młynarczuk
    Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego Biblioteki Publicznej w Broku
  • 10.02.2021 12:45, Ewa Młynarczuk
    Dodanie strony: Ochrona Danych Osobowych